آموزش کده های وابسته به دستگاه های اجرایی استان کرمان (فایل PDF)
آدرس و مشخصات موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی (فایل PDF)
دانشگاه های پیام نور استان کرمان (فایل PDF)
مراکز علمی کاربردی استان کرمان (فایل PDF)
آدرس و مشخصات دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان (فایل PDF)
آدرس و مشخصات دانشگاه های دولتی استان کرمان (فایلPDF)