آدرس و مشخصات موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی (فایل PDF)

دانشگاه های پیام نور استان کرمان (فایل PDF)

مراکز علمی کاربردی استان کرمان (فایل PDF)

آدرس مراکز تابعه دانشگاه  فنی حرفه‌ای استان کرمان( فایل pdf)

آدرس و مشخصات دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان (فایل PDF)

آدرس و مشخصات دانشگاه های دولتی استان کرمان فرهنگیان و پردیس دانشگاهی (فایلPDF)