امروزه نظام آموزش عالی محوریت رشد، توسعه و پیشرفت همه جانبه جوامع را فراهم می کند. در واقع این نظام از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص، مهمترین بستر توسعه پایدار در تمام زمینه ها از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و از همه مهمتر فرهنگی برای هر کشوری می باشد. به همین دلیل مسئولین ارشد هر کشور نگاه ویژه ای به نظام آموزش عالی خود دارند و همواره شاهدیم که در کشور های توسعه یافته کیفیت را بر کمیت آن ترجیح داده اند. در این راستا گام اول شناخت نقاط قوت و ضعف مجموعه می باشد. مرحله بعد برنامه ریزی استراتژیک و یافتن راهکار مناسب برای نیل به اهداف است، و قدم نهایی نظارت دقیق بر اجرا و ارزیابی مستمر می باشد که شرایط بهبود کیفیت موسسه را فراهم می آورد.   


تاریخچه

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، ساختار نظارت و ارزیابی در آموزش عالی ایران در سال 1365 شکل گرفت، بطوری که در این سال دفتر نظارت و سنجش در وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وجود آمد و در سال 1370 این تشکیلات به دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی تغییر نام یافت. همزمان با تشکیل این دفتر در هر یک از دانشگاه های کشور نیز دفتری به نام نظارت و سنجش زیر نظر معاونت آموزشی تشکیل شد. در سال 1371 این دفتر به مدیریت نظارت و ارزیابی آموزشی تغییر نام یافت و در سال 1386 مقرر گردید تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی وظایف خود را مستقیما زیر نظر رئیس دانشگاه انجام دهد. بطور رسمی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1377 تشکیل شد و هدف از تشکیل آن نظارت بر تدریس اساتید از طریق نظر خواهی از دانشجویان بود. اولین حکم مدیریت دفتر برای مرحوم آقای دکتر سینایی از اعضای هیات علمی گروه مکانیک صادر شد. در سال 1395 و در راستای تحقق بند 11 اقدام ملی راهبرد کلان نقشه جامع علمی کشور، "نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری" مبنای عمل قرار گرفت. لذا به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و در راستای عمل به بند "ه" ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری، همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در حوزه اجرای فرایند های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آیین نامه "تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت" در سال 1396 تدوین و ابلاغ گردید.


اهم اهداف 

- تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد موسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و چالش ها
- نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در موسسه
- ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی موسسه
- نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایند های اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی موسسه
- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه
- ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی موسسه
- تقویت زمینه های پاسخگویی موسسه به ذینفعان داخلی و بیرونی
- ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند موسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استاندارد های ملی، منطقه ای و بین المللی