تماس با دبیرخانه هیأت نظارت استانی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
واحد سمت افراد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 33257270 nezaratuk@uk.ac.ir
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مدیر /3094
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت معاون /3093
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت کارشناسان هیأت استانی 33257270 /3007