نام و نام خانوادگی : همایون بابایی

رتبه علمی : استاد 

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

مدت تصدی : از سال 1396 تا کنون

تلفن : 31322918

پست الکترونیکی : Babaei_H@uk.ac.ir

 


اهم وظایف و اختیارات
- نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت موسسه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی پشتیبانی
- هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع موسسه
- نظارت و ارزیابی برنامه های راهبردی و عملیاتی موسسه و پایش مستمر و نظام مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه ها
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آیین نامه ها و دستورالعمل ها در تمام حوزه های فعالیت موسسه
- ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد سازمانی موسسه در سطح دانشگاه شامل معاونت ها، دانشکده ها، گرو ها، شورا ها و کمیته های تخصصی
- ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای موسسه اعم از هیات علمی و غیر علمی و واحد های فناور
- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
- تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های موسسه
- تحلیل و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیات علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعیین ظرفیت پذیرش واحد های فناور و نظارت بر خروج واحد های مذکور، ایجاد و گسترش گرو های آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحد های موسسه و ارائه آن به شورا 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 دکتر محمد حسن دوگانی      1377-1379  
 دکتر نعمت اله موسی پور      1379-1384  
 دکتر احمد عباس نژاد      1384-1389  
  دکتر حسین توکلی      1389-1390   
  دکتر محمد ابراهیمی      1392-1390  
 دکتر علیرضا سعیدی      1393-1392  
  دکتر محمد ابراهیمی      1396-1393