رسیدگی به شکایت


 

 

 برای بررسی شکایات با شماره و آدرس الکترونیکی زیر در ارتباط باشید

03431323007

03433257270

nezaratuk@uk.ac.ir