شبکه


شبکه کارشناسان نظارتی

     

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

تخصص

عنوان

1

دکتر همایون بابائی

استاد/ دامپزشکی

دبیر هیات نظارت

2

دکتر محمد حسینی

دانشیار/مکانیک

عضو هیات علمی همکار

3

دکتر علی شهدادی

استادیار/جغرافیا و برنامه­‌ریزی شهری

عضو هیات علمی همکار

4

دکترمسعودعجمی بختیاروند

استادیار/آمار

عضو هیات علمی همکار

5

دکتر علی الهی

استادیار/ زمین­شناسی

عضو هیات علمی همکار

6

دکتر محمدعلی نوراللهی راوری

استادیار/ ریاضی

عضو هیات علمی همکار

7

دکتر مسعودرضا حسامی کرمی

استادیار/عمران

عضو هیات علمی همکار

8

دکتر صالح حمزه جواران

استادیار/عمران

عضو هیات علمی همکار

9

دکتر محمد امینی زاده

استادیار/حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیات علمی همکار

10

دکتر یوسف مسلمی مهنی

استادیار/سیاست گذاری عمومی

عضو هیات علمی همکار

11

دکتر داریوش مفلحی

استادیار/تربیت بدنی و علوم ورزشی

عضو هیات علمی همکار

12

دکتر مهدی نقی زاده

استادیار/کشاورزی و اصلاح نباتات

عضو هیات علمی همکار

13

دکتر مصطفی جعفری پور

استادیار/دکترای برق قدرت

عضو هیات علمی همکار

14

دکتر سید احمد عطائی

/محیط زیست و بیوتکنولوژی

عضو هیات علمی همکار

15

دکتر سعید ده یادگاری

استادیار/مدیریت بازاریابی

عضو هیات علمی همکار

16

دکتر الهه شهابی

استادیار/مدیریت استراتژیک

عضو هیات علمی همکار

17

دکتر محبوبه باقری

استادیار/ بهداشت مواد غذایی

عضو هیات علمی همکار

18

دکتر مریم احتشام زاده

استاد/مهندسی مواد

عضو هیات علمی همکار

19

دکتر سوده حسینی

استادیار/ریاضی و کامپیوتر

عضو هیات علمی همکار

20

سید محمد جعفریان

مربی/مهندسی مکانیک

عضو هیات علمی همکار

21

فرزاد حسام عارفی

کارشناسی ارشد/زبان و ادبیات فارسی

معاون نظارت استان

22

سهیلا رحیمی صادق

کارشناسی ارشد/تکنولوژی آموزشی

کارشناس هیات استانی

23

کبری ناصری

کارشناسی ارشد/علوم قرآنی

کارشناس هیات استانی

24

دکتر علی ضیاءالدینی

دکتری/ زبان و ادبیات فارسی

کارشناس همکار

25

علی موسی پور

دکتری/علوم دامی

کارشناس همکار

27

مهدی محمدرضاخانی

کارشناسی ارشد/مدیریت دولتی

کارشناس همکار

28

مهدی ترابی

کارشناسی ارشد/کامپیوتر

کارشناس همکار

29

امیر لری زاده

کارشناسی ارشد/جامعه شناسی

کارشناس همکار