هیأت نظارت و ارزیابی استانی


آیین‌نامه نحوه بکارگیری اعضای هیات علمی بازنشسته(pdf)

آیین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(pdf)