کارشناسان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
فرزاد حسام عارفی معاون دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی 33257270 3007
حسن شریعتی افزادی کارشناس مسئول هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی 33257270 3007
سهیلا رحیمی صادق​ کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی 33257270 3007
کبری ناصری کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی 33257270 3007 c.nasery@empl.uk.ac.ir