کارمندان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
حسین شریعتی کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی 33257270 3007
فرزاد حسام عارفی معاون دبیر هیأت ارزیابی وتضمین کیفیّت استان 33257270 3007
کبری ناصری کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی 33257270 3007
سهیلا رحیمی صادق​ کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی 33257270 3007