اعضا کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای

 

دکتر همایون بابایی

رئیس کارگروه

دکتر علی شهدادی

منتخب هیات استانی

دکتر مصطفی جعفری کرمانی پور

نماینده زیرنظام مربوطه

فرزاد حسام عارفی

متخصص و با تجربه در حوزة نظارت و ارزیابی

کبری ناصری

متخصص و با تجربه در حوزة زیرنظام مربوطه