ارسال آمار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان ت ا تاریخ 1/8/1394آمار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان بر اساس نامه شماره 192968 مورخ 28/6/1394 برای دریافت نامه فایل زیر دانلود کنید.

nameh amar 94.rar