تشکیل اولین شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید باهنر