تشکیل اولین شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید باهنر پس از ابلاغ آیین نامه جدید در تاریخ 96/8/23