تغییر کاربرگ بازدید


تمامی مراکز آموزش عالی موظف هستند بر اساس کاربرگ های جدید اطلاعات خود را وارد نمایند