تکمیل فرم ارزشیابی

دانشجویان محترم منوی ارزشیابی اساتید با نظر خواهی از شما در سیستم گلستان فعال شده است. لطفاً از تاریخ شنبه 28/9/1394 لغایت چهارشنبه 9/10/1394 با مراجعه به سیستم، ما را در ارتقاء کیفی آموزش یاری فرمایید.