حضور مدیر ناتک درجلسه شورای دانشکده دامپزشکی

روز سه شنبه 29 خرداد ماه 97،  جلسه هم اندیشی دوایر ناتک ( نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ) با حضور دکتر بابایی؛ مدیر دفتر نظارت دانشگاه و دبیر هیأت نظارت استانی، ضیاء الدینی؛ معاون دفتر نظارت دانشگاه و اعضاء هیأت علمی دانشکده دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی برگزار شد.

 

 دکتر بابائی؛ مدیر دفتر نظارت دانشگاه و دبیر هیأت نظارت استانی، با تقدیر از حمایت­ های رئیس محترم دانشگاه در کیفی­ سازیِ ­امور، ضمنِ تبیین وظایف و اهداف دفتر نظارت و ارزیابیِ دانشگاه، ضرورت پایش عمکردِ دانشکده­ ها را یادآور شد و از همۀ گروه­های آموزشی دانشکدۀ دامپزشکی درخواست کرد تا مطابق با سیاست­ های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، و در جهت اجرای اهداف سند راهبردی، به توسعۀ کمّی و کیفی فعالیّت­های آموزشی و پژوهشی اهتمام ورزند.

مدیر دفتر نظارت دانشگاه و دبیر هیأت نظارت استانی، دراین جلسه پس از بررسی جایگاه دانشکدۀ دامپزشکی براساس شاخص­ هایِ موجود و مرور برخی از بندهای آیین نامۀ نظارت، اعضای هیأت علمی به بیان دیدگاه ­ها و مسائل مربوط پرداخت.

دکتر خیر اندیش؛ رئیس دانشکدۀ دامپزشکی با اشاره به ضرورت انجام وظایف ِشغلی و نیز الزامِ همگانی به توسعۀ فرهنگِ­ کار در دانشگاه، ابراز امیدواری کرد که دانشکدۀ دامپزشکی بتواند با استفاده از پتانسیل موجود و با لحاظِ همۀ مشکلات فرا روی، به جایگاهی شایسته دست یابد.

در پایان ضیاءالدّینی؛ معاون ناتکِ دانشگاه، با اشاره به تاریخچۀ دانشکده و با تبیینِ فرآیندهایِ جدید پایش و ارزیابی و نیز با اشاره به شرایط موجود دانشکده، اعلام کرد که دفتر نظارت و ارزیابی، به عنوانِ بازویِ نظارتی رئیس دانشگاه و با هدف کمک به دانشکده­ ها، آمادۀ هر نوع همکاری با رؤسای دانشکده­ ها و اعضایِ هیأت علمی است.