دسترسی استادان دانشگاه به نتایج نظر خواهی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
نتایج نظر خواهی از استادان دانشگاه و مدرسان در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 از طریق سامانه گلستان قابل دسترسی می باشد