دکتر همایون بابایی؛ برای بهبود شاخص‌های کیفی در بخش‌های مختلف، دستِ نیاز به سوی همۀ اعضای هیأت علمی دراز می‌کنیم

مدیر ِنظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاه، در جلسۀ گروه آموزشیِ آمار دانشکده ریاضی و رایانه دانشگاه، خواستار اصلاح فرآیندهایِ داده‌پردازی در دانشگاه، برای تسهیل امر نظارت و به تبع آن رسیدن به کیفیّت بهتر شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر شیخی، رئیس گروه آموزشیِ آمار دانشکده ریاضی و رایانه دانشگاه، توجّه به پردازش­های آماریِ صحیح را راهی برای اصلاح فرآیندها دانست و با اعلام آمادگیِ گروه آمار برای همکاریِ نظام‌­مند با واحد ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیّت دانشگاه، انجام کار روی داده­‌های ثبتی در یک زمینۀ مشخص را راهِ خوبی برای شروع همکاری­‌ها قلم داد کرد.

در این جلسه اعضای هیأت عملیِ بخش آمار، تشکیل یک واحد آمار و اطّلاعات مستقل، توجّه بیشتر به اهمّیّت آمار و داده‌پردازی در سطح مدیران دانشگاه و تبیین نقش آمار در کیفی سازی فرآیندها از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها را خواستار شدند.