اعضای شورای نظارت استانی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

عنوان

1

دکتر محمدعلی طاهر

 

رئیس دانشگاه

رئیس شورا

2

دکتر مریم احتشام زاده

 

معاون آموزشی

نایب رئیس شورا

3

دکتر همایون بابائی

 

دبیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دبیر شورا

4

دکتر حسین نظام آبادی پور

 

معاون پژوهشی

عضو حقوقی

5

دکترمحمدرضا اسلامی

 

معاون فرهنگی

عضو حقوقی

6

دکتر مسعود عجمی بختیاروند

 

-----

عضو حقیقی

7

دکتر محمد حسینی

 

-----

عضو حقیقی

8

دکتر علی شهدادی

 

-----

عضو حقیقی

9

دکتر روح الامین زینلی

 

-----

عضو حقیقی

10

دکتر هوشنگ حمیدیان

 

-----

عضو حقیقی

11

دکتر مصطفی جعفری کرمانی پور

 

-----

عضو حقیقی

12

دکتر محسن شمسی

 

-----

عضو حقیقی

13

دکتر امید مهنی

 

-----

عضو حقیقی