اعضا کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای دولتی و دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی(دانشگاه فرهنگیان)

 

دکتر همایون بابایی

رئیس کارگروه

دکتر داریوش افضلی

منتخب هیات استانی

دکتر علی شهدادی

نماینده زیرنظام مربوطه

فرزاد حسام عارفی

متخصص و با تجربه در حوزة نظارت و ارزیابی

دکتر علی ضیاء الدینی

متخصص و با تجربه در حوزة زیرنظام مربوطه