دکتر همایون بابایی

رئیس کارگروه

دکتر محمد حسینی

منتخب هیات استانی

دکتر یاسر سالاری

نماینده زیرنظام مربوطه

فرزاد حسام عارفی

متخصص و با تجربه در حوزة نظارت و ارزیابی

علی ضیاء الدینی

متخصص و با تجربه در حوزة زیرنظام مربوطه