اعضا کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور

دکتر همایون بابایی

رئیس کارگروه

دکترمصطفی جعفری کرمانی پور

منتخب هیات استانی

دکتر هوشنگ حمیدیان

نماینده زیرنظام مربوطه

فرزاد حسام عارفی

متخصص و با تجربه در حوزة نظارت و ارزیابی

سهیلا رحیمی صادق                                   

متخصص و با تجربه در حوزة زیرنظام مربوطه