اعضا کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد

 

دکتر همایون بابایی

رئیس کارگروه

دکتر مسعود عجمی

منتخب هیات استانی

دکتر حمید خسروی

نماینده زیرنظام مربوطه

فرزاد حسام عارفی

متخصص و با تجربه در حوزة نظارت و ارزیابی

بتول پورشعبان

متخصص و با تجربه در حوزة زیرنظام مربوطه