کارگاهها و همایش ها


لیست کارگاه‌ها و همایش‌های برگزار شده

چهارشنبه 9مهرماه 99 با حضور 12 استان کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی خصوصی به صورت ویدئو کنفرانس برای اعضای هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی برگزار شد.

چهارشنبه 2 بهمن ماه 98 ،با حضور دکتر رحیم صفری؛ معاون مرکز نظارت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کارگاه سامانه آموزش عالی (Hes) . در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.