اعضا کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

دکتر همایون بابایی

رئیس کارگروه

دکتر محسن میرحبیبی

منتخب هیات استانی

سیدجلیل حسینی روح الامینی

نماینده زیرنظام مربوطه

فرزاد حسام عارفی

متخصص و با تجربه در حوزة نظارت و ارزیابی

حسن شریعتی  

متخصص و با تجربه در حوزة زیرنظام مربوطه