اعضا کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های پژوهشی و فناوری(مراکز رشد فناوری)

 

دکتر همایون بابایی

رئیس کارگروه

دکتر حسین نظام آبادی پور

منتخب هیات استانی

دکتر قاسم محمدی نژاد

دبیر کارگروه و متخصص و با تجربه در حوزة زیرنظام مربوطه

دکتر مسعود ترک زاده

متخصص و با تجربه در حوزة زیرنظام مربوطه

دکتر علیرضا سعیدی

نمایندة زیرنظام مربوطه