معرفی دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

 
 
- ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفای و کتبی و پیگیری آنها
- دریافت و ثبت نامه‌هایی که از واحدهای مختلف ارسال می‌گردد و لازم است به رویت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع به مکاتبات حوزه ریاست
- تهیه پیش‌نویس و صدورنامه‌هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف می‌باشد
- تهیه پیش‌نویس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها و دعوتنامه‌های صادره 
- ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد، موسسات و واحدهای تابعه
- پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه
- تنظیم برنامه‌های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه
- تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور
- تشکیل جلسات، تنظیم برنامه‌های نشست‌ها، مراسم و فعالیت‌های عمومی دانشگاه و انجام امور تشریفات و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه برنامه‌ها
- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و انتشاراتی
- مطالعه کلیه جراید و روزنامه‌ها و استخراج مطالب دانشگاهی برای ارسال به واحدهای ذیربط
- انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان
- همکاری در به روز نمودن سایت دانشگاه 
- عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفات، سمینارها و مصاحبه‌ها و ....
- پیگیری امور تدارکاتی در تهران
- انجام امور نمایندگی دانشگاه در تهران
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس محترم دانشگاه


مدیر فعلی

http://manage.uk.ac.ir/documents/728061/0/IMG_8177-3.JPG?t=1574830815022

  نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیمی

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 مدت تصدی : از 1391/11/1 تاکنون

 تلفن : 03433257160-03433257160-03431323001-03431323000

 فاکس:03433257413

پست الکترونیکی :mohamad_ebrahimi@uk.ac.ir